1. اعظم انصاری , محمد مهدی حاجیان , اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت , پژوهش حقوق خصوصی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۹-۵۱
  2. عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری , سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی , مطالعات حقوقی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۷-۱۴۵
  3. اعظم انصاری , ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی , حقوق خصوصی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۳-۷۴
  4. اعظم انصاری , محمد مهدی حاجیان , اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی , پژوهش حقوق خصوصی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۸۰
  5. عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری , نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی , دیدگاه های حقوق قضایی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۵-۹۸
  6. عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری , هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۸۰-۱۱۸
  7. پرویز عامری , اعظم انصاری , بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس , نامه مفید , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۱۷-۱۴۲
  8. اعظم انصاری , بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن , تحقیقات اسلامی , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۴۲