1. اعظم انصاری , محمد مهدی حاجیان , محیط تجاری ثابت و قابل پیش بینی در قراردادهای نفت و گاز , کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  2. اعظم انصاری , مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر , همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  3. اعظم انصاری , حمایت از دانش سنتی در تجاری سازی فناوری با نگاهی به اسناد بین المللی , دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳